Katedra Biochemii-Zakład Biochemii Ogólnej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Terminy zaliczeń i egzaminów

Zmiany

TERMINY ZALICZEŃ I EGZAMINÓW Z BIOCHEMII 2019/2020 dla kierunku lekarskiego WNZ w Zabrzu SUM – prowadzone w systemie e-learningowym na platformie SUM

 

GODZINA ZALICZEŃ/EGZAMAMINÓW - ZAWSZE GODZINA 12.00

Z WYJĄTKIEM 15.06. i 26.06. – W TE DNI ZALICZENIA ODBĘDĄ SIĘ O GODZ. 14.00

 

28.05. Egzamin praktyczny pisemny I termin (cały rok 250 osób)

15.06 zaliczenie IV (witaminy, metabolizm puryn i pirymidyn), termin I (cały rok 250 osób)

25.06 Egzamin praktyczny pisemny II termin

26.06 zaliczenie III (metabolizm lipidów, białek i aminokwasów) termin I (cały rok 250 osób)

29.07 I zbiorcza, termin III (z sesji zimowej)

3.08 II zbiorcza, termin III (z sesji zimowej)

13.08 IV zbiorcza (witaminy, metabolizm puryn i pirymidyn), termin II

17.08 zaliczenie III (metabolizm lipidów, białek i aminokwasów), termin II

18.08 Egzamin praktyczny pisemny III termin

19.08 IV zbiorcza (witaminy, metabolizm puryn i pirymidyn), termin III

21.08 zaliczenie III (metabolizm lipidów, białek i aminokwasów), termin III

Egzamin końcowy testowy:

24.08 Egzamin I termin (cały rok 250 osób)

7.09 Egzamin II termin

14.09 Egzamin II termin

 

Terminy zostały potwierdzone przez Centrum Informatyki i Informatyzacji.

 

Informujemy, iż zaliczenia i egzaminy pisemne będą przeprowadzone zgodnie z zarządzeniem JM Rektora SUM nr. 77/2020 z dnia 18.05.2020r. 

Równocześnie, uprzejmie informujemy, że zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.u.2020 poz.511 z późn. zm.) przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia oraz egzaminów dyplomowych, odbywa się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestracji.

 

                                                                               Kierownik Katedry Prof. dr hab. Ewa Birkner

                                                                               Kierownik Ćwiczeń Dr hab. Jolanta Zalejska-Fiolka, prof. SUM

                                                                               Koordynator pracy zdalnej dr Urszula Błaszczyk