KATEDRA I ZAKŁAD BIOCHEMII
KATEDRA I ZAKŁAD BIOCHEMII
KATEDRA I ZAKŁAD BIOCHEMII

Sylabus SM

sylabus SM

Sylabus RM

sylabus RM

Sylabus Fakultet - nadciśnienie

sylabus nadciśnienie

Profil jednostki i pracownicy

KATEDRA I ZAKŁAD BIOCHEMII

Kierownik - prof. dr hab. n. med. i n. o zdr.  Jolanta Zalejska-Fiolka

tel. 32 275 50 35

e-mail : biochemz@sum.eu.pl
 

RYS HISTORYCZNY JEDNOSKI

Zalążkiem obecnej Katedry Biochemii i Zakładu Biochemii Ogólnej była Katedra Chemii Fizjologicznej, która powstała w 1949 roku. Jej organizatorem i pierwszym kierownikiem był prof. dr Józef Heller. Dzięki ogromnej pracy i wysiłkowi włożonemu przez pracowników Katedry i Zakładu w przygotowania i organizację działalności naukowo-dydaktycznej, od października 1949 roku rozpoczęto wykłady z chemii fizjologicznej dla studentów II roku Wydz. Lekarskiego i Oddz. Stomatologicznego. Prowadzenie ćwiczeń laboratoryjnych rozpoczęto styczniu 1950 roku.

1.09.1951 roku kierownictwo Katedry i Zakładu Chemii Fizjologicznej objął prof. dr n. mat.-przyr. Stanisław Jóźkiewicz, dotychczasowy adiunkt  Katedry Chemii Fizjologicznej AM we Wrocławiu.

W 1972 roku Katedra i Zakład Chemii Fizjologicznej weszły w skład nowo utworzonego Instytutu Biologiczno-Fizjologicznego, jako Zakład Biochemii.

Od 1.10.1973 roku, w związku z przejściem prof. St. Jóźkiewicza na Wydz. Farmaceutyczny ŚAM do Sosnowca, obowiązki kierownika Zakładu Biochemii przejął doc. dr hab. n. med. Józef Stanosek, a 1.11.1981 roku został powołany na stanowisko kierownika Katedry i Zakładu Biochemii w Zabrzu.

1.11.1987 roku kierownikiem Katedry i Zakładu Biochemii w Zabrzu został prof. dr hab. n. med. Roman Tarnawski.

Od  1998 roku Katedrą Biochemii i Zakładem Biochemii Ogólnej kierowała prof. dr hab. n. med. Ewa Birkner.

W 2020 roku p.o Kierownika Katedry i Zakładu Biochemii zosała prof. dr hab. n.med. Jolanta Zalejska- Fiolka

 


KATEDRA PROWADZI DZIAŁALNOŚC DYDAKTYCZNĄ I NAUKOWO- BADAWCZĄ

W ramach działalności dydaktycznej  jednostka prowadzi zajęcia dla:

 

Katedra prowadzi również zajęcia Studenckiego Koła Naukowego oraz realizuje zadania dydaktyczne w ramach programów ERASMUS i ERASMUS+.

 


CEL NAUCZANIA przedmiotu BIOCHEMIA

Studenci Wydziału Lekarskiego, po ukończeniu nauki z zakresu biochemii, będą potrafili korzystać z nowoczesnych metod analityki medycznej, poprzez zlecenie i właściwą interpretację wyników badań. Posiądą również wiedzę z zakresu biochemii ogólnej dotyczącej zarówno podstawowych pojęć i przemian biochemicznych, jak i wpływu zanieczyszczeń środowiska na metabolizm organizmu oraz przebiegu i leczenia chorób cywilizacyjnych.

Znajomość przebiegu procesów biochemicznych jest podstawą do kontynuowania nauki w zakresie zrozumienia procesu patologicznego, dogłębnej diagnozy stanu chorobowego, jak i poznania mechanizmu działania leków.ZAKRES ZAGADNIEŃ:


GŁÓWNE KIERUNKI BADAŃ   ( działalność naukowo-badawcza)

  1. Badanie statusu oksydacyjnego organizmu w przebiegu chorób metabolicznych (miażdżyca, cukrzyca, stłuszczenie wątroby, nadciśnienie, otyłość) oraz w chorobach jamy ustnej i przyzębia.
  2. Oksydacyjna i zapalna teoria miażdżycy, w tym badanie czynników anty- i prooksydacyjnych, parametrów immunologicznych oraz wpływu substancji o charakterze antyoksydacyjnym na przebieg miażdżycy oraz chorób jej towarzyszących.
  3. Badanie profilu oksydacyjnego u osób narażonych na zatrucie metalami ciężkimi (Pb, Cd, Zn) oraz u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów.   
  4. Wpływ pierwiastków śladowych i mikroelementów (np. selenu, siarki) na metabolizm organizmu.
  5. Badanie wpływu fluoru na status pro- i antyoksydacyjny oraz przemiany biochemiczne organizmu.
  6. Badanie właściwości antyoksydacyjnych metioniny i jej ochronnej roli w zatruciu fluorem.
  7. Badanie wpływu spożywania nieutlenionych oraz utlenionych tłuszczów roślinnych i zwierzęcych na metabolizm i homeostazę organizmu. 
  8. Badania parametrów biochemicznych i statusu oksydacyjnego przeprowadzane na hodowlach komórek nowotworowych (np. raka płaskonabłonkowego myszy, czerniaka ludzkiego, gruczolakoraka płuca ludzkiego).
  9. Badanie wpływu krioterapii oraz pól magnetycznych na metabolizm organizmów żywych.               
  10. Badanie zawartości biologicznie aktywnych heterocyklicznych aromatycznych związków azotu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w żywności poddanej obróbce termicznej

 


KIERUNKI NAUKOWE ZAKŁADU:

 

 


PRACOWNICY

 

kierownik prof. dr hab. n. med. Jolanta Zalejska- Fiolka
kierownik ćwiczeń dr Urszula Błaszczyk
kadra naukowo-dydaktyczna prof. dr hab. n.med. Sławomir Kasperczyk- profesor SUM
dr hab. n.med. Aleksandra Kasperczyk - profesor SUM
dr hab. n.med. Michał Dobrakowski- profesor SUM
 dr n.med. Urszula Błaszczyk-  adiunkt
dr n.med. Alina Ostałowska -  adiunkt
dr n.med. Ewa Romuk -  adiunkt
dr n.med. Anna Machoń - Grecka - adiunkt
 lek.med. Marta Jeziorska
 
pracownicy techniczni  Ewa Chwalińska - st. tech.
 Edyta Hudziec – st. tech.
 Klaudia Michalska – st.tech.
sekretariat  mgr Joanna Korzekwa – st. tech.

 

 

 

SŁUCHACZE STUDIUM DOKTORANCKIEGO

 

lek. A. Gospodarczyk

lek. A. Urbanek

 

 

Program nauczania LM

Program LM

Regulamin zajęć

Regulamin

Sylabus LM

Sylabus

KONSULTACJE

KONSULTACJE

Plan zajęć i szczegółowy program nauczania

Plan

Program

SYLABUS

SYLABUS

Egzamin poprawkowy

sala Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu:

 

Egzamin termin II - 05.09.2022 godzina 10.00-

grupy 1-6  Sala 1

grupy 7-12 Sala 2

Proszę o zabranie dokumentu tożsamości.

Podczas egzaminu udostępnione będą kartki na notatki.

 

 

 

 

 

Egzamin termin III - 14.09.2022 godzina 10.00

 

Harmonogram SM

Harmonogram SM

Program nauczania SM

SM Program nauczania

Teaching module description

Teaching Module description

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katedra i Zakład Biochemii

Ul. Jordana 19
41-808 Zabrze

(32) 275 50 35
biochemz@sum.edu.pl