Katedra Biochemii-Zakład Biochemii Ogólnej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Regulamin

informacja

REGUAMIN ZAJĘĆ

w Katedrze i Zakładzie Biochemii

z przedmiotu BIOCHEMIA
dla Studentów Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w roku akademickim 2019/2020

 

 1. Podczas wszystkich zajęć student zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Studiów
  w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/2019 Senatu SUM z dnia 24 kwietnia 2019 r.), w tym zasad etyki i deontologii, odnoszenia się z szacunkiem do chorych i zachowania w tajemnicy dotyczących ich informacji objętych tajemnicą zawodową oraz do poszanowania godności każdego człowieka, w tym osoby zmarłej.

 

 1. Zajęcia dydaktyczne z przedmiotu BIOCHEMIA dla studentów II roku kierunku lekarskiego obejmują ćwiczenia, seminaria oraz wykłady, odbywające się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dziekanat. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.

 

 1. Ćwiczenia laboratoryjne odbywają się w odzieży ochronnej; w przypadku zajęć związanych
  z badaniem płynów ustrojowych obowiązuje używanie rękawiczek ochronnych. Studenci odpowiadają materialnie za sprzęt dydaktyczny powierzony im na czas ćwiczeń. Zauważone usterki lub braki należy niezwłocznie zgłosić osobie prowadzącej zajęcia. Wszyscy uczestnicy ćwiczeń zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP.

 

 1. Zaliczenie ćwiczeń uzyskuje student, który wykazał się przygotowaniem merytorycznym do prowadzonych zajęć na podstawie skryptu „Skryptu do ćwiczeń z biochemii” pod red. Ewy Birkner i/lub instrukcji zamieszczonych na stronach internetowych Katedr oraz uzyskał pozytywne oceny prac objętych tymi zajęciami. Student, który nie wykazał się należytym przygotowaniem teoretycznym do ćwiczeń jest zobowiązany do uzyskania, w terminie 7 dni, zaliczenia wymaganego materiału u osoby prowadzącej zajęcia (w trakcie godzin konsultacyjnych wg harmonogramu dostępnego na tablicy ogłoszeń), a następnie do praktycznego odrobienia tych ćwiczeń z inną grupą bądź w tygodniu zajęć uzupełniających na końcu danego semestru.

 

 1. W przypadku zaistnienia przyczyn losowych/zdrowotnych uniemożliwiających uczestnictwo
  w ćwiczeniach student zobowiązany jest do odrobienia zaległego ćwiczenia z inną grupą bądź
  w tygodniu zajęć uzupełniających na końcu semestru. Podanie o możliwość odrobienia zajęć należy składać drogą elektroniczną do właściwego Kierownika ćwiczeń na adres internetowy Katedry.

 

 1. Nieobecności studenta na ćwiczeniach wynikające z: a) uczestnictwa w posiedzeniach organów kolegialnych Uczelni, b) oficjalnej reprezentacji Uczelni na zewnątrz, c) działalności na rzecz Uczelni organizowanej lub współorganizowanej przez Samorząd Studencki oraz d) uczestnictwa
  w egzaminie w trakcie sesji poprawkowej są usprawiedliwiane, bez konieczności ich odrabiania, na podstawie usprawiedliwienia poświadczonego przez odpowiedni organ.

 

 1. Seminaria z wybranego zakresu tematycznego odbywają się zgodnie z harmonogramem w formie prelekcji i merytorycznej dyskusji. Studenta obowiązuje przygotowanie do każdego seminarium
  w oparciu o podręczniki i skrypty wymienione w sylabusie. W ciągu każdego semestru odbywają się dwa pisemne kolokwia zaliczeniowe. Wyniki każdorazowo będą podawane do wiadomości studentów w terminie do 5 dni dydaktycznych. Każdy student ma prawo do wglądu do swojej ocenionej pracy zaliczeniowej w terminie do kolejnych 5 dni dydaktycznych od ogłoszenia wyników. Jeżeli w wyniku wglądu do pracy i jej analizy student stwierdzi, że udzielone przez niego odpowiedzi są prawidłowe, a nie otrzymały należytej liczby punktów, może wystąpić do Kierownika Katedry z umotywowanym wnioskiem o powtórne sprawdzenie pracy. W przypadku niezaliczenia kolokwium studentowi przysługują dwa terminy poprawy. Terminy kolokwiów poprawkowych podawane będą na co najmniej 7 dni przed ich datą (I kolokwium poprawkowe: do 14 dni od daty pierwszego terminu; II kolokwium poprawkowe: w okresie kończącym zajęcia dydaktyczne). Wyniki kolokwiów poprawkowych zostaną przedstawione w terminie do 3 dni dydaktycznych. Nieobecność studenta w przewidzianym terminie powoduje utratę terminu kolokwium. W przypadku nieobecności studenta z powodów, o których mowa w pkt. 5 i 6 Regulaminu, wyznaczony będzie dla niego dodatkowy termin zaliczenia.

 

 1. Dopuszczenie do egzaminu końcowego uzyskuje student, który zaliczył wszystkie przewidziane harmonogramem formy zajęć dydaktycznych. Średnia wszystkich ocen z kolokwiów zaliczeniowych oraz ocen uzyskanych na seminariach posłuży do ustalenia tzw. premii punktowej, która dodana zostanie do ilości punktów uzyskanych na pierwszym terminie egzaminu końcowego (premia wyniesie: średnia ocen 4,8-5,0 - 6 pkt.; średnia ocen 4,5-4,75 - 5 pkt.; średnia ocen 4,0-4,4 - 4 pkt.; średnia ocen 3,5-3,9 - 3 pkt.; średnia ocen 3,0-3,4 - 2 pkt.; średnia ocen poniżej 3,0 - 0 pkt.).

 

 1. Egzamin końcowy składa się z dwóch części: egzaminu praktycznego i końcowego testu teoretycznego.

 

 1. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu losowo wybranych ćwiczeń obejmujących ilościowe lub jakościowe oznaczenie wybranych parametrów biochemicznych (I) i pisemnym zaliczeniu zagadnień objętych ćwiczeniami laboratoryjnymi (II). Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części (I i II). Do egzaminu praktycznego może przystąpić Student, który uzyskał zaliczenia z ćwiczeń w każdym semestrze. Osoby, które uzyskały z ćwiczeń (łącznie z dwóch semestrów) średnią ocenę ponad doby lub bardzo dobry będą zwolnione z egzaminu praktycznego z oceną bardzo dobrą. Studenci, którzy nie zaliczą pozytywnie egzaminu praktycznego, nie mogą przystąpić do egzaminu teoretycznego

 

 1. Egzamin teoretyczny obejmuje materiał z seminariów i wykładów oraz wiedzę teoretyczną z ćwiczeń. Odbywa się w formie testowej (100 pytań, test wyboru, czas trwania 120 min.) przy udziale Ośrodka Egzaminów i Badań Efektów Edukacyjnych zgodnie z Regulaminem Ośrodka. Wyniki egzaminu ogłoszone będą w ciągu 3 dni roboczych na stronie internetowej Katedry. Minimalny próg zaliczenia egzaminu to 70% prawidłowych odpowiedzi. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej studentowi przysługuje prawo do dwóch egzaminów poprawkowych (również w formie testowej). Jeżeli do egzaminu poprawkowego przystępuje mniej niż 15 studentów, egzamin testowy przeprowadza się wyłącznie w formie elektronicznej. Zasady przeprowadzenia egzaminów/zaliczeń testowych oraz ich oceny określa Zarządzenie Nr 75/2016 z dnia 21.06.2016 z późn. zm. Rektora SUM.

 

 1. Ocena końcowa z przedmiotu uwzględnia ocenę uzyskaną z egzaminu praktycznego (20%) oraz testu teoretycznego (80%).

 

 1. W czasie egzaminów i zaliczeń studentów obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i używania urządzeń elektronicznych.

 

 1. Ewentualna korespondencja elektroniczna z pracownikami Katedry możliwa jest pod adresem: biochemz@sum.edu.pl


Literatura podstawowa:

 

1 Biochemia "Lippincotts Illustrated Reviews" Denise R. Ferrier, Red,. wyd.. pol. Dariusz Chlubek Wydawca: Edra Urban & Partner, Wrocław 2018, wyd.1
2 Biochemia Harpera – Murray R.K., Granner D.K.,  Mayes P.A., Rodwell V.W., PZWL Warszawa,  2018

 

Literatura uzupełniająca:

 

1 Biochemia, Podręcznik dla studentów uczelni medycznych, Edward Bańkowski., Wydawca Edra Urban & Partner  Wrocław, 2016
2 Biochemia, Lubert Stryer, Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa. 2018
3 Biochemia – krótkie wykłady. B.D.Hames, N.M. Hooper. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2019
4. Interna Szczeklika (wybrane zagadnienia), Piotr Gajewski, Andrzej Szczeklik, Wydawnictwo MP Kraków, 2018, wyd. 9
7 Skrypt do ćwiczeń z biochemii dla studentów II roku Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym – pod redakcją Ewy Birkner, SUM Katowice 2008