Katedra Biochemii-Zakład Biochemii Ogólnej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Sylabus

informacja

Opis modułu kształcenia

Nazwa modułu (przedmiotu)

Biochemia

Kod podmiotu  
Kierunek studiów Lekarski
Profil kształcenia praktyczny
Poziom studiów jednolite studia magisterskie
Specjalność -
Forma studiów stacjonarny
Semestr studiów III, IV
  Zajęcia z zakresu nauk podstawowych Tak
Tryb zaliczenia przedmiotu Egzamin po IV semestrze Liczba punktów ECTS: 12 Sposób ustalania oceny z przedmiotu
Formy zajęć i inne Liczba godzin zajęć w semestrze Całkowita   Zajęcia kontaktowe   Zajęcia praktyczne  
Całkowita Pracy studenta Zajęciakontaktowe Sposoby weryfikacji efektów kształcenia w ramach form zajęć Waga w %
Wykład 60 30 30 Zaliczenie testowe 60
Seminaria 110 75 35  Obserwacja ciągła, zaliczenie praktyczne 30
Ćwiczenia 140 60 80 Przygotowanie materiałów i prezentacji 10
Samokształcenie 50 50 0    
Razem: 360 215 145   Razem 100 %
Kategoria efektów  Lp.  Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) Sposoby weryfikacji efektu kształcenia Efekty kierunkowe Efekty obszarowe Uwagi
 Wiedza 1. Zna modyfikacje potranslacyjne i funkcjonalne białka oraz ich znaczenie. zaliczenie pisemne B.W.12    
2. Opisuje procesy replikacji, naprawy i rekombinacji DNA, transkrypcji i translacji oraz degradacji DNA, RNA i białek. zaliczenie pisemne B.W.14    
3. Opisuje podstawowe szlaki kataboliczne i anaboliczne, sposoby ich regulacji oraz wpływ czynników genetycz­nych i środowiskowych. zaliczenie pisemne B.W.15    
4. Zna profile metaboliczne podstawowych narządów i układów. zaliczenie pisemne B.W.16    
5. Zna pojęcia: potencjał oksydacyjny organizmu i stres oksydacyjny. zaliczenie pisemne B.W.17    
6. Zna enzymy biorące udział w trawieniu, mechanizm wytwarzania kwasu solnego w żołądku, rolę żółci, przebieg wchłaniania produktów trawienia oraz zaburzenia z nimi związane. zaliczenie pisemne B.W.18    
7. Zna konsekwencje niewłaściwego odżywiania, w tym długotrwałego głodowania, przyjmowania zbyt obfitych posiłków oraz stosowania niezbilansowanej diety. zaliczenie pisemne B.W.19    
8. Zna konsekwencje niedoboru witamin lub minerałów oraz ich nadmiaru w organizmie. zaliczenie pisemne B.W.20    
9. Zna sposoby komunikacji między komórkami. zaliczenie pisemne B.W.21    
 Umiejętności 1. Przewiduje kierunek procesów biochemicznych w zależności od stanu energetycznego komórek. zaliczenie pisemne B.U.6    
2. Obsługuje proste przyrządy pomiarowe oraz ocenia dokładność wykonywanych pomiarów. zaliczenie praktyczne B.U.10    
3. Korzysta z baz danych, w tym internetowych, i wyszukuje potrzebną informację za pomocą dostępnych narzędzi. zaliczenie ustne B.U.11    
4. Planuje i wykonuje proste badanie naukowe oraz interpretuje jego wyniki i wyciąga wnioski. zaliczenie praktyczne B.U.14    
                             

 

Prowadzący

Forma zajęć Prowadzący zajęcia(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
Wykład Prof.dr hab.n.med.Ewa Birkner, prof. dr hab.n.med.Sławomir Kasperczyk,dr hab. n.med. Jolanta Zalejska-Fiolka, dr n.med. Urszula Błaszczyk,  dr n.med. Ewa Romuk, dr hab. n.med. Aleksandra Kasperczyk, dr hab. n.med. Rafał Bułdak, dr n.med. Alina Ostałowska, dr hab. n.med. Michał Dobrakowski, dr n med. A. Machoń-Grecka
Seminaria
Ćwiczenia praktyczne

 

Treści kształcenia

 Wykład  Semestr III  Metody dydaktyczne  Wykład prowadzącego zajęcia, prezentacja multimedialna
 L.p.  Tematyka zajęć  Liczba godzin
1. Peptydy, białka. 1 h 
2. Enzymy. 1 h 
3. Katabolizm. Anabolizm. Utlenianie tkankowe, fosforylacja, cykl Krebsa. 1h
4. Przemiany węglowodanów. Metabolizm alkoholi. 2 h
5. Gospodarka azotowa ustroju. Trawienie białek. Przemiany białek i aminokwasów. 3 h 
6. Metabolizm porfiryn, hemoglobiny i hemu. 4 h 
7. Metabolizm nukleotydów purynowych i pirymidynowych. 2 h 
Razem liczba godzin: 14
           

 

 Wykład  Semestr IV  Metody dydaktyczne  Wykład prowadzącego zajęcia, prezentacja multimedialna
 L.p.  Tematyka zajęć  Liczba godzin
1. Przemiany lipidów. 4 h 
2. Metabolizm cholesterolu. Biochemiczne podstawy miażdżycy. 2 h 
3. Podstawy żywienia. 2 h 
4.  Biosynteza białek. 2 h 
5. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. Witaminy rozpuszczalne w wodzie. Koenzymy pochodne i nie pochodne witamin 2 h 
6. Regulacje metabolizmu w biochemii. 2 h 
7. Biochemia narządów. 2 h 
Razem liczba godzin: 16
         

 

  Seminaria  Semestr  III  Metody dydaktyczne  Prezentacja multimedialna, dyskusja, odpytanie z obowiązującego materiału
 L.p.  Tematyka zajęć  Liczba godzin
1. Budowa, struktura i funkcje peptydów, białek i enzymów. Enzymy – budowa, funkcje, kinetyka reakcji enzymatycznych, wykorzystanie w diagnostyce.  2
2. Katabolizm. Anabolizm. Utlenianie tkankowe, fosforylacja, cykl Krebsa. 2
3. Metabolizm węglowodanów i alkoholi. 4
4. Gospodarka azotowa ustroju. Trawienie białek. Przemiany białek i aminokwasów. 4
4. Metabolizm porfiryn, hemoglobiny i hemu 2
5. Metabolizm nukleotydów purynowych i pirymidynowych. 2
6. Zaliczenia testowe 4
Razem liczba godzin: 20
           

 

 Seminaria  Semestr  IV  Metody dydaktyczne  Prezentacja multimedialna, dyskusja, odpytanie z obowiązującego materiału
 L.p.  Tematyka zajęć  Liczba godzin
1. Przemiany lipidów. 4
2. Biochemia steroidów. Metabolizm cholesterolu. Biochemiczne podstawy miażdżycy. 2
3. Podstawy żywienia. Choroby cywilizacyjne. 2
4. Biosynteza białka. 2
5. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. Witaminy rozpuszczalne w wodzie. Koenzymy pochodne i niepochodne witamin. 2
6. Regulacje metaboliczne. 2
7. Biochemia narządów. 2
8. Zaliczenia testowe 4
Razem liczba godzin: 20
           

 

 Ćwiczenia praktyczne SemestrIII  Metody dydaktyczne Wprowadzenie teoretyczne, wykonywanie ćwiczeń praktycznych, interpretacja uzyskanych wyników, wnioskowanie
 L.p.  Tematyka zajęć  Liczba godzin
1. Charakterystyka i metabolizm białek osocza i surowicy ze szczególnym uwzględnieniem białek ostrej fazy. Metody rozdziału i analizy białek. 4
2. Enzymologia:- budowa i właściwości enzymów- metody klasyfikacji enzymów ze szczególnym uwzględnieniem podziału enzymatycznego- kinetyka reakcji enzymatycznych, czynniki wpływające na szybkość reakcji enzymatycznych z uwzględnieniem inhibicji,- metody oznaczania aktywności enzymów (spektrofotometria, metody kinetyczne)- oznaczanie aktywności enzymów: amylaza, transferazy, fosfatazy- wprowadzenie do enzymatycznej diagnostyki laboratoryjnej 4
3. Metabolizm węglowodanów:- charakterystyka węglowodanów- homeostaza glukozy- hiperglikemia i glikacja białek- hipoglikemia- metody oznaczania glukozy i hemoglobiny glikowanej we krwi 4
4. Reaktywne formy tlenu i antyoksydanty:- pojęcie stresu oksydacyjnego- enzymatyczne i nieenzymatyczne antyoksydanty- biologiczne działanie wolnych rodników i reaktywnych form tlenu - metody oznaczania wybranych enzymów antyoksydacyjnych 2
5. Azot pozabiałkowy i mocznik:- znaczenie cyklu mocznikowego oraz rola diagnostyczna mocznika- hiper i hipoazotemie- metody ilościowego oznaczania mocznika 2
6. Hemoglobina i jej pochodne. Barwniki żółciowe:- metabolizm erytrocytu- budowa, rola i biosynteza hemoglobiny- czynniki wpływające na powinowactwo hemoglobiny do tlenu- charakterystyka hemoglobin patologicznych i pochodnych hemoglobiny- powstawanie barwników żółciowych- hiperbilirubinemie i diagnostyka biochemiczna żółtaczek 4
7. Zaliczenia ustne całości materiału 10
Razem liczba godzin:  40
Ćwiczenia praktyczne  Semestr IV  Metody dydaktyczne Wprowadzenie teoretyczne, wykonywanie ćwiczeń praktycznych, interpretacja uzyskanych wyników, wnioskowanie
 L.p.  Tematyka zajęć  Liczba godzin
1. Analiza soku żołądkowego:- skład biochemiczny i rola składników soku żołądkowego- właściwości fizyczne soku żołądkowego- regulacja wydzielania soku żołądkowego- patologiczne składniki soku żołądkowego- Helicobacter pylori – charakterystyka- metody wykrywania składników fizjologicznych i patologicznych 4
2. Lipidy i lipoproteiny osocza:- trawienie i wchłanianie tłuszczów- transport lipidów we krwi- budowa i rola lipoprotein- metabolizm cholesterolu- czynniki ryzyka miażdżycy- dyslipidemie- metody ilościowego oznaczania lipidów we krwi- diagnostyka miażdżycy- znaczenie procesu peroksydacji lipidów 4
3. Analiza moczu:- badanie ogólne moczu obejmujące właściwości fizyczne i chemiczne- składniki patologiczne moczu- metody wykrywania składników fizjologicznych i patologicznych 4
4. Elektrolity. Równowaga kwasowo-zasadowa:- rola makro i mikro elementów- gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa- metody oznaczania wybranych mikro i makro elementów 4
5. Witaminy rozpuszczalne w wodzie i w tłuszczach:- zapotrzebowanie- wchłanianie- postaci aktywne biochemicznie- objawy niedoboru i przedawkowania- metody oznaczania wybranych witamin 2
6. Kreatynina i kwas moczowy:- biosynteza i rola kreatyny i fosfokreatyny- rola diagnostyczna kreatyniny- biosynteza i rola kwasu moczowego- hiperurykemia- metody oznaczania kreatyniny i kwasu moczowego w surowicy i w moczu 2
7. Zaliczenie praktyczne 10
8. Zaliczenie teoretyczne – interpretacja wyników biochemicznych 10
Razem liczba godzin:  40
                   

 

 

 Samokształcenie  SemestrIII, IV  Metody dydaktyczne Poszerzenie wiedzy poprzez wyszukiwanie i zapoznawanie się z aktualnymi informacjami dotyczącymi tematyki przedmiotu. Ugruntowanie wiedzy w oparciu o samodzielną analizędostępnych źródeł. (źródła: Internet, czasopisma naukowe, książki)

 

 

Sposób egzaminowania: Egzamin testowy po IV semestrze.

 

 

Literatura podstawowa:

 

1 Biochemia "Lippincotts Illustrated Reviews" Denise R. Ferrier, Red,. wyd.. pol. Dariusz Chlubek Wydawca: Edra Urban & Partner, Wrocław 2018, wyd.1
2 Biochemia Harpera – Murray R.K., Granner D.K.,  Mayes P.A., Rodwell V.W., PZWL Warszawa,  2018

 

Literatura uzupełniająca:

 

1 Biochemia, Podręcznik dla studentów uczelni medycznych, Edward Bańkowski., Wydawca Edra Urban & Partner  Wrocław, 2016
2 Biochemia, Lubert Stryer, Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa. 2018
3 Biochemia – krótkie wykłady. B.D.Hames, N.M. Hooper. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2019
4. Interna Szczeklika (wybrane zagadnienia), Piotr Gajewski, Andrzej Szczeklik, Wydawnictwo MP Kraków, 2018, wyd. 9
7 Skrypt do ćwiczeń z biochemii dla studentów II roku Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym – pod redakcją Ewy Birkner, SUM Katowice 2008