Katedra Biochemii-Zakład Biochemii Ogólnej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Kontakt

Dane kontaktowe

ul.Jordana 19
41-808 Zabrze
32 2722318
Email: biochemz@sum.edu.pl

Profil jednostki i pracownicy

Profil

KATEDRA I ZAKŁAD BIOCHEMII

Kierownik - prof. dr hab. n. med. Ewa Birkner

 

Rys historyczny jednostki

 

Zalążkiem obecnej Katedry Biochemii i Zakładu Biochemii Ogólnej była Katedra Chemii Fizjologicznej, która powstała w 1949 roku. Jej organizatorem i pierwszym kierownikiem był prof. dr Józef Heller. Dzięki ogromnej pracy i wysiłkowi włożonemu przez pracowników Katedry i Zakładu w przygotowania i organizację działalności naukowo-dydaktycznej, od października 1949 roku rozpoczęto wykłady z chemii fizjologicznej dla studentów II roku Wydz. Lekarskiego i Oddz. Stomatologicznego. Prowadzenie ćwiczeń laboratoryjnych rozpoczęto styczniu 1950 roku.

1.09.1951 roku kierownictwo Katedry i Zakładu Chemii Fizjologicznej objął prof. dr n. mat.-przyr. Stanisław Jóźkiewicz, dotychczasowy adiunkt  Katedry Chemii Fizjologicznej AM we Wrocławiu.

W 1972 roku Katedra i Zakład Chemii Fizjologicznej weszły w skład nowo utworzonego Instytutu Biologiczno-Fizjologicznego, jako Zakład Biochemii.

Od 1.10.1973 roku, w związku z przejściem prof. St. Jóźkiewicza na Wydz. Farmaceutyczny ŚAM do Sosnowca, obowiązki kierownika Zakładu Biochemii przejął doc. dr hab. n. med. Józef Stanosek, a 1.11.1981 roku został powołany na stanowisko kierownika Katedry i Zakładu Biochemii w Zabrzu.

1.11.1987 roku kierownikiem Katedry i Zakładu Biochemii w Zabrzu został prof. dr hab. n. med. Roman Tarnawski.

Od  1998 roku Katedrą Biochemii i Zakładem Biochemii Ogólnej kieruje prof. dr hab. n. med. Ewa Birkner.

 

KATEDRA PROWADZI DZIAŁALNOŚC DYDAKTYCZNĄ I NAUKOWO- BADAWCZĄ

W ramach działalności dydaktycznej  jednostka prowadzi zajęcia dla:

- Kierunku Lekarskiego

- Kierunku Lekasko - Dentystycznego

-  Ratownictwa Medycznego

- Kierunku Lekarsko - Dentystycznego w języku angielskim

 

 Jednym z zadań katedry jest również prowadzenie  Koła Naukowego.


Cel nauczania przedmiotu BIOCHEMIA

Studenci Wydziału Lekarskiego, po ukończeniu nauki z zakresu biochemii, będą potrafili korzystać z nowoczesnych metod analityki medycznej, poprzez zlecenie i właściwą interpretację wyników badań. Posiądą również wiedzę z zakresu biochemii ogólnej dotyczącej zarówno podstawowych pojęć i przemian biochemicznych, jak i wpływu zanieczyszczeń środowiska na metabolizm organizmu oraz przebiegu i leczenia chorób cywilizacyjnych.

Znajomość przebiegu procesów biochemicznych jest podstawą do kontynuowania nauki w zakresie zrozumienia procesu patologicznego, dogłębnej diagnozy stanu chorobowego, jak i poznania mechanizmu działania leków.

Zakres zagadnień:

  1. Podstawy biologii molekularnej.
  2. Biochemia białek i aminokwasów.
  3. Biochemia enzymów.
  4. Biochemia witamin
  5. Biochemia węglowodanów.
  6. Biochemia lipidów.
  7. Biochemia steroidów.
  8. Biochemia chorób cywilizacyjnych.
  9. Żywienie człowieka w fizjologii i patologii.
  10. Metody biochemiczne w diagnostyce laboratoryjnej.

 

Główne kierunki prowadzonych badań   ( działalność naukowo- badawcza)

1     Badanie statusu oksydacyjnego organizmu w przebiegu chorób metabolicznych (miażdżyca, cukrzyca, stłuszczenie wątroby, nadciśnienie, otyłość) oraz w chorobach jamy ustnej i przyzębia.

2     Oksydacyjna i zapalna teoria miażdżycy, w tym badanie czynników anty- i prooksydacyjnych, parametrów immunologicznych oraz wpływu substancji o charakterze antyoksydacyjnym na przebieg miażdżycy oraz chorób jej towarzyszących.

3     Badanie profilu oksydacyjnego u osób narażonych na zatrucie metalami ciężkimi (Pb, Cd, Zn) oraz u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów.   

4     Wpływ pierwiastków śladowych i mikroelementów (np. selenu, siarki) na metabolizm organizmu.

5     Badanie wpływu fluoru na status pro- i antyoksydacyjny oraz przemiany biochemiczne organizmu.

6     Badanie właściwości antyoksydacyjnych metioniny i jej ochronnej roli w zatruciu fluorem.

7     Badanie wpływu spożywania nieutlenionych oraz utlenionych tłuszczów roślinnych i zwierzęcych na metabolizm i homeostazę organizmu. 

8     Badania parametrów biochemicznych i statusu oksydacyjnego przeprowadzane na hodowlach komórek nowotworowych (np. raka płaskonabłonkowego myszy, czerniaka ludzkiego, gruczolakoraka płuca ludzkiego).

9     Badanie wpływu krioterapii oraz pól magnetycznych na metabolizm organizmów żywych.               

10   Badanie zawartości biologicznie aktywnych heterocyklicznych aromatycznych związków azotu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w żywności poddanej obróbce termicznej

 

 

KIERUNKI NAUKOWE ZAKŁADU:

- Badanie procesów prooksydacyjno - antyoksydacyjnych w różnych jednostkach chorobowych.

- Badanie głównych szlaków metabolicznych w organizmach ludzi i zwierząt.

- Wpływ wybranych związków toksykologicznych na organizmy ludzi i zwierząt.

 


 PRACOWNICY


KIEROWNIK  JEDNOSTKI  - prof. dr hab. n.med. Ewa Birkner

 

KIEROWNIK ĆWICZEŃ  -  dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka

 

KADRA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

prof. dr hab. n.med. Sławomir Kasperczyk

dr n.med. Urszula Błaszczyk-  adiunkt

dr hab. n.med. Rafał Bułdak - adiunkt

dr hab. n.med. Michał Dobrakowski- adiunkt

dr hab. n.med. Aleksandra Kasperczyk - adiunkt

dr n.med. Alina Ostałowska -  adiunkt

dr n.med. Ewa Romuk -  adiunkt

dr Anna Machoń - Grecka

 

PRACOWNICY  TECHNICZNI

Ewa Chwalińska - st. tech.

Edyta Hudziec – st. tech.

Klaudia Michalska – st.tech.

 

SEKRETARIAT

mgr Joanna Korzekwa – st. tech.

 

SŁUCHACZE STUDIUM DOKTORANCKIEGO

mgr Tomasz Pryzwan

mgr inż. Tomasz Hejmo

lek. Piotr Kwiatkowski