WL - Katedra Biochemii-Zakład Biochemii Ogólnej

Szczegółowy program nauczania

Kierunek Lekarski

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM NAUCZANIA BIOCHEMII DLA STUDENTÓW II ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGOSEMESTR zimowy. 

 

 

Peptydy. Białka. Biosynteza białka.

 1. Peptydy

-          wiązanie peptydowe

-          karnozyna, anseryna, glutation, kwas pantotenowy (wzory)

2.      Białka

-          podziały białek

-          białka proste i złożone

-          białka osocza krwi – (albuminy, globuliny, immunoglobuliny, białka ostrej fazy, układ krzepnięcia)

 1. Biosynteza i budowa kolagenu
 2. Struktura i funkcja kwasów nukleinowych.
 3. Biosynteza białka.
 4. Histony
 5. Kod genetyczny i jego cechy
 6. Replikacja (inicjacja, elongacja i terminacja)
 7. Transkrypcja (mRNA, inicjacja, elongacja i terminacja transkrypcji, dojrzewanie RNA).
 8. Translacja

-          budowa i rola tRNA

-          budowa i rola rybosomów (rRNA)

-          aktywacja aminokwasu (aminoacylo-tRNA syntetazy)

-          synteza łańcucha polipeptydowego na rybosomie (inicjacja, elongacja i terminacja)

 1. Antybiotyki a biosynteza białka

 

Enzymy.

 1. Enzymy

-          budowa enzymów (apoenzym, koenzym, grupa prostetyczna)

-          mechanizm działania enzymów (centrum aktywne)

-          różnice i podobieństwa w działaniu enzymów i katalizatorów nieorganicznych

-          kinetyka reakcji katalizowanych przez enzymy -czynniki wpływające na szybkość reakcji

-          stała Michaelisa i Lineweavera-Burka

-          specyficzność substratowa i specyficzność działania

-          aktywatory (metale, usunięcie inhibitorów maskujących)

 1. Inhibitory enzymatyczne

-          inhibicja kompetycyjna, niekompetycyjna i nieodwracalna

-          hamowanie allosteryczne, kinetyka hamowania enzymów allosterycznych.

-          Przykłady inhibitorów kompetycyjnych stosowanych jako leki.

 1. Izoenzymy i ich zastosowanie w diagnostyce klinicznej
 2. Klasyfikacja i mianownictwo enzymów – podział na klasy i podział diagnostyczny (sekrecyjne, indykatorowe i ekskrecyjne)
 3. Jednostki aktywności enzymatycznej (IU, katal, aktywność specyficzna i molekularna)
 4. Zastosowanie enzymów w medycynie.

 

Metabolizm porfiryn, hemoglobiny i hemu.

Metabolizm porfiryn:

-  biosynteza porfiryn

-  metabolizm żelaza

-  porfirie

Hemoglobina i mioglobina

- budowa i funkcje

- efekt Bohra

Katabolizm hemu

- biosynteza i przemiany bilirubiny

- pobieranie bilirubiny przez wątrobę

- sprzęganie bilirubiny

- przemiana bilirubiny w jelitach

Hiperbilirubinemia i diagnostyka biochemiczna żółtaczek

 

Podstawy katabolizmu. ATP. Łańcuch oddechowy. Cykl Krebsa.

1.      Schemat katabolizmu węglowodanów, tłuszczy i białek - powstawanie acetylo-CoA

 1. Związki zawierające wiązania makroergiczne. ATP.
 2. Fosforylacja substratowa i oksydacyjna.
 3. Utlenianie biologiczne

-          enzymy i koenzymy uczestniczące w utlenianiu i redukcji

-          mitochondria jako miejsce lokalizacji łańcucha oddechowego

-          enzymy i koenzymy łańcucha oddechowego

-          mechanizm transportu równoważników redukcyjnych

-          miejsca fosforylacji w łańcuchu oddechowym

-          mechanizm i teoria fosforylacji

-          inhibitory oddychania tkankowego (łańcucha oddechowego, oksydacyjnej fosforylacji, czynniki rozprzęgające)

-          mechanizmy przenoszenia wodoru z cytoplazmy do mitochondriów

 1. Mechanizmy wolnorodnikowe (zmiatacze wolnych rodników)
 2. Cykl kwasu cytrynowego  -  cykl Krebsa (wzory)

-          dekarboksylacja oksydacyjna alfa-ketokwasów (wzory)

-          rola cyklu kwasu cytrynowego w metabolizmie komórki

-          kolejne reakcje cyklu Krebsa  -  enzymy, substraty, produkty (wzory)

-          energetyka cyklu Krebsa

-          reakcje anaplerotyczne

-          łączność cyklu Krebsa z innymi przemianami

-          regulacje cyklu kwasu cytrynowego

 

Metabolizm węglowodanów i alkoholi.

 1. Węglowodany
 2. Trawienie węglowodanów, enzymy
 3. Wchłanianie, transport i fosforylacja monosacharydów
 4. Metabolizm węglowodanów u ssaków
 5. Glikoliza i jej etapy (wzory)
 6. Enzymy kluczowe glikolizy  (regulacja szlaku metobolicznego) (wzory)
 7. Glikoliza w warunkach tlenowych i beztlenowych
 8. Losy kwasu mlekowego
 9. Biosynteza glikogenu  (glikogeneza)
 10. Regulacja biosyntezy glikogenu
 11. Rozkład glikogenu  (glikogenoliza)
 12. Regulacja degradacji glikogenu
 13. Rola hormonów w przemianach monosacharydów
 14. Biosynteza i rola kwasu glukuronowego
 15. Glukoneogeneza i jej regulacja (wzory)
 16. Jałowe cykle w przemianie glukozy
 17. Szlak pentozo-fosforanowy i jego rola
 18. Przemiany fruktozy
 19. Przemiana galaktozy, biosynteza laktozy
 20. Schorzenia metaboliczne związane z przemianą węglowodanów
 21. Cukrzyca
 22. Galaktozemia
 23. Fruktozemia
 24. Glikogenozy
 25. Metabolizm alkoholi /etylowy, metylowy, glikol/
 26. Przemiany etanolu – synteza, wchłanianie
 27. Metabolizm etanolu (dehydrogenaza alkoholowa i inne enzymy)
 28. Skutki metaboliczne działania etanolu w organizmie - wpływ na przemiany węglowodanów, tłuszczów, białek, kwasu moczowego i witamin. Zatrucie etanolem
 29. Przemiany i zatrucie metanolem i glikolem etylenowym

 

Gospodarka azotowa ustroju. Trawienie białek.

 1. Bilans azotowy ustroju. Wartość biologiczna białek. Rezerwa białkowa
 2. Aminokwasy egzogenne i endogenne
 3. Trawienie białek i resorpcja produktów trawienia w przewodzie pokarmowym. Enzymy proteolityczne i wewnątrzkomórkowe.
 4. Czynniki regulujące metabolizm białkowy
 5. Metabolizm aminokwasów i azotu

-          transaminacja

-          dezaminacja oksydacyjna

-          transamidacja, dezamidacja - dehydrogenaza glutaminianowa, rola glutaminy i asparaginy

-          dekarboksylacja aminokwasów i aminy biogenne

 1. Synteza mocznika (wzory)

-          synteza karbamoilo-P

-          reakcje cyklu mocznikowego

-          subkomórkowa lokalizacja enzymów cyklu mocznikowego

-          znaczenie cyklu mocznikowego

-          bloki metaboliczne syntezy mocznika

Przemiany metaboliczne aminokwasów.

 1. Wybrane przemiany łańcucha węglowego aminokwasów - włączanie do cyklu Krebsa 
 2. Aminokwasy glukogenne i ketogenne (wzory)
 3. Przemiany alaniny
 4. Przemiany fenyloalaniny i tyrozyny
 5. Biosynteza adrenaliny
 6. Przemiana tryptofanu  (biosynteza NAD-u)
 7. Aminokwasy dostarczające fragmentów jednowęglowych
 8. Przemiany aminokwasów siarkowych  (S-adenozylometionina) (wzory)
 9. Przemiany argininy
 10. Biosynteza kreatyny
 11. Przemiana histydyny  (histamina)

10. Przemiana kwasu glutaminowego i asparaginowego

11. Wybrane wady metaboliczne w metabolizmie aminokwasów

-          fenyloketonuria

-          tyrozynoza i tyrozynemia

-          alkaptonuria

-          albinizm

-          cystynuria

-          glicynuria, hiperoksaluria

-          homocystynuria

-          choroba z moczem o zapachu syropu klonowego

-          choroba Hartnupa