Katedra Biochemii-Zakład Biochemii Ogólnej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Program nauczania

informacja

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM NAUCZANIA BIOCHEMII

DLA STUDENTÓW II ROKU ODDZIAŁU LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO

 

 


Peptydy. Białka.

Peptydy - budowa i rola - karnozyna, anseryna, glutation, kwas pantotenowy.

Białka fibrylarne i globularne.

Białka złożone (lipoproteiny, glikoproteiny, chromoproteiny, metaloproteiny, nukleoproteiny, fosfoproteiny).

Białka osocza krwi (albuminy, globuliny, fibrynogen, immunoglobuliny, białka ostrej fazy).

Hemoglobina, mioglobina, kolagen, histony.

Enzymy

Budowa centrum aktywnego enzymów

Mechanizm działania enzymów.

Czynniki wpływające na szybkość reakcji enzymatycznej (temperatura, pH, siła jonowa, stężenie substratu, stężenie enzymu, aktywatory, inhibitory)

Inhibitory enzymatyczne (kompetycyjne, niekompetycyjne, allosteryczne). Przykłady inhibicji.

Izoenzymy – zastosowanie w diagnostyce klinicznej

Klasyfikacja enzymów (oksydoreduktazy, transferazy, hydrolazy, liazy, izomerazy, ligazy).

Jednostki aktywności enzymatycznej (międzynarodowa, molekularna, specyficzna, katal).

Wewnątrzkomórkowe rozmieszczenie enzymów.

Koenzymy.

Metabolizm porfiryn, hemoglobiny i hemu.

Metabolizm porfiryn

- biosynteza porfiryn

- metabolizm żelaza

- porfirie

Hemoglobina i mioglobina

- budowa i funkcje

- efekt Bohra

Katabolizm hemu

- biosynteza i przemiany bilirubiny

- pobieranie bilirubiny przez wątrobę

- sprzęganie bilirubiny

- przemiana bilirubiny w jelitach

Hiperbilirubinemia i diagnostyka biochemiczna żółtaczek

Metabolizm nukleotydów purynowych i pirymidynowych.

Rola nukleotydów purynowych i pirymidynowych oraz syntetycznych analogów naturalnie występujących nukleotydów.

Biosynteza nukleotydów purynowych.

Degradacja nukleotydów purynowych (kwas moczowy, dna moczanowa).

Biosynteza nukleotydów pirymidynowych.

Degradacja nukleotydów pirymidynowych.

Regulacja metabolizmu puryn i pirymidyn.

Zaburzenia metabolizmu nukleotydów purynowych i pirymidynowych.

Układ enzymatyczny trioredoksyny.

Biosynteza białka.

Budowa DNA i RNA.

Replikacja DNA.

Transkrypcja.

Kod genetyczny i jego cechy.

Translacja (inicjacja, elongacja, terminacja).

      
 
   
 

Podstawy katabolizmu. ATP. Cykl Krebsa. Łańcuch oddechowy.

Utlenianie biologiczne:

Enzymy i koenzymy łańcucha oddechowego.

Mechanizm transportu równoważników redukcyjnych.

Miejsca fosforylacji w łańcuchu oddechowym (teoria chemiosmotyczna).

Inhibitory łańcucha oddechowego, oksydacyjnej fosforylacji i czynniki rozprzęgające.

Związki zawierające wiązania makroergiczne; Budowa i rola ATP.

Fosforylacja substratowa.

Mechanizmy wolnorodnikowe – przeciwutleniacze.

Cykl Krebsa 

Powstawanie acetylo-CoA  (z cukrów, tłuszczów i aminokwasów).

Dekarboksylacja oksydacyjna alfa-ketokwasów

Kolejne reakcje cyklu Krebsa.

Energetyka cyklu Krebsa i jego łączność z innymi przemianami.

Reakcje anaplerotyczne i regulacja cyklu Krebsa.

Łączność cyklu Krebsa z innymi przemianami.

Metabolizm węglowodanów

Trawienie, wchłanianie i transport węglowodanów.

Glikoliza i jej etapy.

Enzymy kluczowe i regulacja glikolizy.

Glikoliza w warunkach tlenowych i beztlenowych (losy kwasu mlekowego).

Cykle jałowe w przemianie glukozy.

Glikoliza w krwinkach czerwonych.

Glukoneogeneza i jej regulacje.

Metabolizm glikogenu (biosynteza i rozpad – regulacje).

Szlak pentozo-fosforanowy i jego rola.

Przemiany fruktozy, galaktozy (biosynteza laktozy) i kwasu glukuronowego.

Schorzenia metaboliczne związane z przemianą węglowodanów (cukrzyca, galoktozemia,fruktozemia i glikogenozy).

 

Metabolizm lipidów

Trawienie lipidów, rola żółci. Lipazy.

Wchłanianie i transport lipidów.

Chylomikrony, lipoproteiny: VLDL, LDL, HDL

Beta oksydacja kwasów tłuszczowych.

Rola karnityny.

Ketogeneza.

Biosynteza kwasów tłuszczowych nasyconych, nienasyconych i triacylogliceroli

Tezaurozy: choroba Niemanna-Picka, Gauchera i Tey-Sachsa

Biosynteza cholesterolu. Steroidy.

Steroidy

Podział steroidów

Biosynteza cholesterolu

Kwasy żółciowe

Krążenie wątrobowo-jelitowe

Metabolizm białek i aminokwasów. Przemiany wybranych aminokwasów.

Równowaga azotowa – bilans azotowy ustroju

Aminokwasy egzogenne i endogenne

Trawienie białek w przewodzie pokarmowym – enzymy proteolityczne

Trawienie wewnątrzkomórkowe białek – ubikwityna, katepsyny, proteosom

Czynniki regulujące metabolizm białkowy

Metabolizm aminokwasów – transaminacja, deaminacja oksydacyjna (dehydrogenaza glutaminianowa), dekarboksylacja (aminy biogenne)

Cykl mocznikowy – reakcje (wzory i bloki metaboliczne w syntezie mocznika)

Wybrane przemiany łańcucha węglowego aminokwasów

Włączanie aminokwasów do cyklu Krebsa

Aminokwasy glukogenne i ketogenne

Przemiany glicyny, seryny, alaniny, treoniny

Przemiany aminokwasów siarkowych

Wady metaboliczne (alkaptonuria, fenyloketonuria, albinizm, choroba Hartnupa, glicynuria, cystynuria oraz choroba z moczem o zapach syropu klonowego)

Witaminy i koenzymy

Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach: A,D,E,K,F

Witaminy rozpuszczalne w wodzie - ich Rola jako składników koenzymów

Koenzymy nie będące pochodnymi witamin: glutation, ubichinon, cytochromy, koenzymy nukleotydowe

Regulacje metaboliczne