Katedra Biochemii-Zakład Biochemii Ogólnej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Regulamin

informacja

REGULAMIN ZAJĘĆ

w Katedrze Biochemii

dla kierunku lekarsko-dentystycznego

Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu

w roku akademickim 2019/2020

 

 

 • Podczas wszystkich zajęć student zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach (załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 53/2017 Senatu SUM z dnia 26 kwietnia 2017 r.), w tym zasad etyki i deontologii, odnoszenia się z szacunkiem do chorych i zachowania w tajemnicy dotyczących ich informacji objętych tajemnicą zawodową oraz do poszanowania godności każdego człowieka, w tym osoby zmarłej.

 

 • Zajęcia dydaktyczne z Biochemii obejmują ćwiczenia, seminaria oraz wykłady, odbywające się zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez Dziekana. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.

 

 • Ćwiczenia odbywają się w odzieży ochronnej; w przypadku zajęć związanych z badaniem krwi obowiązuje używanie rękawiczek ochronnych. Studenci odpowiadają materialnie za sprzęt dydaktyczny powierzony im na czas ćwiczeń. Zauważone usterki lub braki należy niezwłocznie zgłosić osobie prowadzącej zajęcia. Wszyscy uczestnicy ćwiczeń zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP.

 

 • Zaliczenie ćwiczeń uzyskuje student, który wykazał się przygotowaniem merytorycznym do prowadzonych zajęć na podstawie wykładów, skryptu do ćwiczeń oraz podręczników wymienionych w sylabusie i uzyskał pozytywne oceny prac objętych tymi zajęciami. Student, który nie wykazał się należytym przygotowaniem teoretycznym do ćwiczeń jest zobowiązany do uzyskania, w terminie 7 dni dydaktycznych, zaliczenia wymaganego materiału u osoby prowadzącej zajęcia (w trakcie godzin konsultacyjnych wg harmonogramu dostępnego na tablicy ogłoszeń w Jednostce), a następnie do praktycznego odrobienia tych ćwiczeń z inną grupą bądź w tygodniu zajęć uzupełniających na koniec semestru.

 

 • W przypadku zaistnienia przyczyn losowych/zdrowotnych uniemożliwiających uczestnictwo w ćwiczeniach student zobowiązany jest do odrobienia zaległego ćwiczenia z inną grupą bądź w tygodniu zajęć uzupełniających na koniec semestru.

 

 • Nieobecności studenta na ćwiczeniach wynikające z: a) uczestnictwa w posiedzeniach organów kolegialnych Uczelni, b) oficjalnej reprezentacji Uczelni na zewnątrz, c) działalności na rzecz Uczelni organizowanej lub współorganizowanej przez Samorząd Studencki oraz d) uczestnictwa w egzaminie w trakcie sesji poprawkowej są usprawiedliwiane, bez konieczności ich odrabiania, na podstawie usprawiedliwienia poświadczonego przez odpowiedni organ.

 

 

 • Seminaria z wybranego zakresu tematycznego odbywają się w formie ustnej i pisemnej, zgodnie z harmonogramem. Opis efektów kształcenia obowiązujący do seminariów zawarty jest w sylabusie. Wyniki seminarium (pierwszy termin) będą ogłaszane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Jednostki (www.biochemzab.sum.edu.pl) niezwłocznie po sprawdzeniu prac – w kolejnym dniu seminaryjnym, a wyniki zaliczeń poprawkowych – w terminie do 3 dni roboczych od daty seminarium. Każdy student ma prawo do wglądu do swojej ocenionej pracy zaliczeniowej w terminie do 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników zaliczenia. Jeżeli w wyniku wglądu do pracy i jej analizy student stwierdzi, że udzielone przez niego odpowiedzi są prawidłowe, a nie otrzymały należytej liczby punktów, może wystąpić do Kierownika Jednostki z umotywowanym wnioskiem o powtórne sprawdzenie pracy. Terminy seminariów poprawkowych podawane będą na co najmniej siedem dni przed ich datą (I zaliczenie poprawkowe: do 14 dni od daty pierwszego terminu; II zaliczenie poprawkowe: w okresie kończącym zajęcia dydaktyczne). Niezgłoszenie się w przewidzianym terminie powoduje utratę terminu seminarium. W przypadku nieobecności na zaliczeniu studentów, o których mowa w pkt. 6 Regulaminu, wyznaczony będzie dodatkowy termin zaliczenia.

 

 • Zaliczenie końcowe uzyskuje student, który zaliczył wszystkie przewidziane harmonogramem formy zajęć dydaktycznych.

 

 • ·         Do egzaminu z Biochemii dopuszczeni są studenci, którzy uzyskali ocenę pozytywną z zaliczenia końcowego.

 

 • Egzamin teoretyczny z Biochemii (termin pierwszy oraz dwa egzaminy poprawkowe) jest przeprowadzany w formie testu, przy udziale Ośrodka Egzaminów i Badań Efektów Edukacyjnych zgodnie z Regulaminem Ośrodka i obejmuje zagadnienia przewidziane w programie wykładów, seminariów i ćwiczeń. Jeżeli do egzaminu poprawkowego przystępuje mniej niż 15 studentów, egzamin testowy przeprowadza się wyłącznie w formie elektronicznej. Wyniki egzaminów ogłaszane będą w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich przeprowadzenia na stronie internetowej Jednostki i w „Wirtualnym Dziekanacie”. Zasady przeprowadzenia egzaminów/zaliczeń testowych oraz ich oceny określa Zarządzenie Nr 75/2016 z dnia 21.06.2016r. z późn. zm. Rektora SUM.

 

 • Egzamin przedterminowy mogą zdawać studenci, których średnia ocena z zaliczenia seminariów i ćwiczeń jest równa lub wyższa 4,5.

 

 • W czasie egzaminów, seminariów, zaliczeń i egzaminów studentów obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i używania urządzeń elektronicznych.

 

 • Adres poczty e-mail umożliwiający korespondencję elektroniczną ze studentami to biochemz@sum.edu.pl

 

 

 

Podręczniki postawowe:

1. Biochemia Harpera –MurrayR.K., Granner D.K.,  Mayes P.A., Rodwell V.W., PZWL Warszawa, 2015

2. BIOCHEMIA Podręcznik dla studentów uczelni medycznych – Bańkowski E., Urban & Partner  Wrocław, 2009

3. Skrypt do ćwiczeń z biochemii dla studentów II roku Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym – pod redakcją  Ewy Birkner, SUM Katowice 2008

 

Podręczniki uzupełniające:

1. Biochemia Lubert Stryer, Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 2009

2. Biochemia – krótkie wykłady. B.D.Hames, N.M. Hooper. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010

3. Postępy Biochemii. Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.