Katedra Biochemii-Zakład Biochemii Ogólnej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Sylabus

informacja

Opis modułu kształcenia

Nazwa modułu (przedmiotu)

Biochemia

Kod podmiotu ZBC
Kierunek studiów lekarsko-dentystyczny
Profil kształcenia ogólnoakademicki
Poziom studiów jednolite studia magisterskie
Specjalność -
Forma studiów stacjonarny
Semestr studiów III
  Zajęcia z zakresu naukowe podstawy medycyny Tak
Tryb zaliczenia przedmiotu Egzamin po III semestrze Liczba punktów ECTS: 6 Sposób ustalania oceny z przedmiotu
Formy zajęć i inne Liczba godzin zajęć w semestrze Całkowita   Zajęcia kontaktowe   Zajęcia praktyczne  
Całkowita Pracy studenta ZajęciaKontaktowe Sposoby weryfikacji efektów kształcenia w ramach form zajęć Waga w %
Wykład 30 10 20 Zaliczenie testowe 60
Ćwiczenia praktyczne 50 30 20  Obserwacja ciągła, zaliczenie praktyczne 30
Seminaria 80 30 50 Przygotowanie materiałów i prezentacji 10
Samokształcenie 20 20 0    
Razem: 180 90 90   Razem 100 %
Kategoria efektów  Lp.  Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) Sposoby weryfikacji efektu kształcenia Efekty kierunkowe Efekty obszarowe Uwagi
 Wiedza 1. zna znaczenie pierwiastków głównych i śladowych w procesach zachodzących w organizmie, z uwzględnieniem podaży, wchłaniania i transportu Kolokwium testowe,  B.W.1    
2. zna biochemiczne podstawy integralności organizmu ludzkiego Kolokwium testowe, B.W.3    
3. zna budowę i funkcje ważnych związków chemicznych występujących w organizmie ludzkim, w szczególności właściwości, funkcje, metabolizm i energetykę reakcji: białek, kwasów nukleinowych, węglowodanów, lipidów, enzymów i hormonów; Kolokwium testowe, B.W.4    
4. zna rolę i znaczenie płynów ustrojowych, z uwzględnieniem śliny Kolokwium testowe, B.W.6    
5. charakteryzuje funkcje życiowe człowieka Kolokwium testowe B.W.19    
6. zna zasady równowagi kwasowo-zasadowej oraz transportu tlenu i dwutlenku węgla w organizmie Kolokwium testowe B.W.21    
7. zna zasady metabolizmu i żywienia Kolokwium testowe B.W.22    
 Umiejętności 1. odnosi zjawiska chemiczne do procesów zachodzących w jamie ustnej;  Zaliczenie praktyczne B.U.1    
2. wykorzystuje pojęcia biologiczne i ekologiczne w kontekście człowiek – środowisko życia  Zaliczenie praktyczne B.U.4    
Kompetencje społeczne 1. Krytycznie analizuje piśmiennictwo medyczne, w tym w języku angielskim oraz wyciąga wnioski w oparciu o dostępną literaturę Obserwacja ciągła D.U17    
2. Przestrzega wzorców etycznych w działaniach zawodowych i stosunkach międzyludzkich (z kolegami, koleżankami i kadrą) D.U12    
3. Wykazuje odpowiedzialność za podnoszenie swoich kwalifikacji i przekazywanie wiedzy innym D.U15    
                                     

 

Prowadzący

Forma zajęć Prowadzący zajęcia(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
Wykład Prof. dr hab. n. med. Ewa Birkner, prof. dr hab. n. med. Sławomir Kasperczyk,dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka, dr n. med. Urszula Błaszczyk, dr n. med. Ewa Romuk, dr hab. n. med. Aleksandra Kasperczyk, dr hab. n. med. Rafał Bułdak, dr hab. n. med. Michał Dobrakowski, dr n. med. Alina Ostałowska, mgr Anna Machoń-Grecka
Seminaria
Ćwiczenia praktyczne

 

Treści kształcenia

Wykład  Semestr III Metody dydaktyczne Wykład prowadzącego zajęcia
 L.p.  Tematyka zajęć  Liczba godzin
1 Peptydy. Białka. 2
2 Podstawy enzymologii ogólnej i klinicznej. 2
3 Biosynteza białek, regulacja ekspresji genów. Elementy bioinformatyki. 1
4 Metabolizm porfiryn, hemoglobiny i hemu. 1
5 Metabolizm nukleotydów purynowych i pirymidynowych 2
6 Cykl Krebsa. Łańcuch oddechowy. 1
7 Gospodarka węglowodanowa, główne szlaki przemian węglowodanów, energetyka. Zaburzenia gospodarki węglowodanowej. 2
8 Gospodarka lipidowa organizmu. Transport i magazynowanie lipidów. Biosynteza i utlenianie kwasów tłuszczowych, metabolizm kwasów tłuszczowych nienasyconych. 2
9 Gospodarka lipidowa organizmu. Dyslipidemie. Energetyka przemian lipidowych. Biochemia steroidów. Synteza, transport i wydalanie cholesterolu. Kwasy żółciowe. 1
10 Gospodarka azotowa ustroju. Trawienie białek. 1
11 Metabolizm białek. Przemiany wybranych aminokwasów. 2
12 Koenzymy pochodne i niepochodne witamin. 2
13 Regulacje metaboliczne. 1
Razem liczba godzin: 20
           

 

Seminaria Semestr  III Metody dydaktyczne Ocena przygotowania do zajęć („wejściówki”), ocena odpowiedzi ustnej oraz aktywności na seminariach, obserwacja ciągła, zaliczenie testowe
 L.p.  Tematyka zajęć  Liczba godzin
1. Budowa, struktura i funkcje peptydów, białek. 2
2 Enzymy 2
3 Metabolizm porfiryn, hemoglobiny i hemu. 2
4 Metabolizm nukleotydów purynowych i pirymidynowych. Biosynteza białka. 2
5 Utlenianie tkankowe, fosforylacja, cykl Krebsa. 2
6 Metabolizm węglowodanów. 2
7 Przemiany lipidów. Biosynteza cholesterolu. 2
8 Przemiany białek, enzymy proteolityczne. Metabolizm wybranych aminokwasów. 2
9 Zaliczenia pisemne 4
Razem liczba godzin: 20
           

 

Ćwiczenia praktyczne  SemestrIII Metody dydaktyczne Ocena przygotowania do zajęć („wejściówki”),Obserwacja ciągła; Ocena aktywności na ćwiczeniach; Zaliczenie pisemne
L.p. Tematyka zajęć Liczba godzin
1. Ćwiczenia wstępne (zasady pracy w laboratorium, BHP, przedstawienie zasad oceniania i materiału. 4
2. Charakterystyka i metabolizm białek osocza i surowicy ze szczególnym uwzględnieniem białek ostrej fazy. Metody rozdziału i analizy białek. 4
3. Enzymologia:- budowa i właściwości enzymów- metody klasyfikacji enzymów ze szczególnym uwzględnieniem podziału enzymatycznego- kinetyka reakcji enzymatycznych, czynniki wpływające na szybkość reakcji enzymatycznych z uwzględnieniem inhibicji,- metody oznaczania aktywności enzymów (spektrofotometria, metody kinetyczne)- oznaczanie aktywności enzymów: amylaza, transferazy, fosfatazy, LDH- wprowadzenie do enzymatycznej diagnostyki laboratoryjnej 10
4. Hemoglobina i jej pochodne. Barwniki żółciowe:- metabolizm erytrocytu- budowa, rola i biosynteza hemoglobiny- czynniki wpływające na powinowactwo hemoglobiny do tlenu- charakterystyka hemoglobin patologicznych i pochodnych hemoglobiny- powstawanie barwników żółciowych- hiperbilirubinemie i diagnostyka biochemiczna żółtaczek 4
5. Witaminy rozpuszczalne w wodzie i w tłuszczach:- zapotrzebowanie- wchłanianie- postaci aktywne biochemicznie- objawy niedoboru i przedawkowania- metody oznaczania wybranych witaminElektrolity:- rola makro i mikro elementów- gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa- metody oznaczania wybranych mikro i makro elementów 4
6. Metabolizm węglowodanów:- charakterystyka węglowodanów- homeostaza glukozy- hiperglikemia i glikacja białek- hipoglikemia- metody oznaczania glukozy i hemoglobiny glikowanej we krwi 4
7. Lipidy i lipoproteiny osocza:- trawienie i wchłanianie tłuszczów- transport lipidów we krwi- budowa i rola lipoprotein- metabolizm cholesterolu- czynniki ryzyka miażdżycy- dyslipidemie- metody ilościowego oznaczania lipidów we krwi 4
8. Azot pozabiałkowy i mocznik:- znaczenie cyklu mocznikowego oraz rola diagnostyczna mocznika- hiper i hipoazotemie- metody ilościowego oznaczania mocznika 4
9. Kreatynina i kwas moczowy:- biosynteza i rola kreatyny i fosfokreatyny- rola diagnostyczna kreatyniny- biosynteza i rola kwasu moczowego- hiperurykemia- metody oznaczania kreatyniny i kwasu moczowego w surowicy i w moczu 4
10. Reaktywne formy tlenu i antyoksydanty:- pojęcie stresu oksydacyjnego- enzymatyczne i nieenzymatyczne antyoksydanty- biologiczne działanie wolnych rodników i reaktywnych form tlenu - metody oznaczania wybranych enzymów antyoksydacyjnych 4
11. Ślina i zęby:- wytwarzanie śliny- składniki organiczne i nieorganiczne śliny- zdolności buforowe śliny- funkcja trawienna, wydzielnicza, obronna i wydalnicza śliny- budowa anatomiczna i skład chemiczny zębów- złogi nazębne- próchnica- metody biochemiczne oznaczania odczynu i składników organicznych i nieorganicznych śliny 4
Razem liczba godzin:  50
           

 

Samokształcenie SemestrIII Metody dydaktyczne Poszerzenie wiedzy poprzez wyszukiwanie i zapoznawanie się z aktualnymi informacjami dotyczącymi tematyki przedmiotu. Ugruntowanie wiedzy w oparciu o samodzielną analizędostępnych źródeł. (źródła: Internet, czasopisma naukowe, książki)

 

 

 

Literatura podstawowa:

 

1. Biochemia Harpera – Murray R.K., Granner D.K.,  Mayes P.A., Rodwell V.W., PZWL Warszawa, 2015
2. BIOCHEMIA Podręcznik dla studentów uczelni medycznych – Bańkowski E., Urban & Partner  Wrocław, 2009
3. Skrypt do ćwiczeń z biochemii dla studentów II roku Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym – pod redakcją  Ewy Birkner, SUM Katowice 2008

 

Literatura uzupełniająca/ czasopisma naukowe:

 

1. Biochemia Lubert Stryer, Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 2009
2. Biochemia – krótkie wykłady. B.D.Hames, N.M. Hooper. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
3. Postępy Biochemii. Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.